Bezpłatne porady ekspertów
Darmowy ebook
0
79,00
DARMOWY
eBook
Menu_left Menu_right


F_l
znajdź poradę
G_l G_r Szukaj
F_r

Książka Obiektu Budowlanego - najczęściej kontrolowany dokument budynku.

 

 Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego zostały uregulowane w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury „w sprawie książki obiektu budowlanego” (Dz. U. 120/2003, poz. 1134).

 

Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 64 ust. 4 Prawa budowlanego. Najważniejsze zasady prowadzenia KOB wynikają bezpośrednio z zapisów wspomnianego rozporządzenia:

  • Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego, zwanego dalej „obiektem”, do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jej użytkowania.
  • Książka powinna mieć format A4 i być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność do użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu.
  • Książka powinna mieć strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą.
  • W przypadku wypełnienia całej książki zakłada się jej kolejny tom, wpisując na stronie tytułowej numer kolejny tomu oraz datę założenia.
  • Strona tytułowa książki obiektu budowlanego powinna mieć określoną (jak w załączniku do rozporządzenia) formę: powinna zawierać podstawowe informacje o obiekcie budowlanym i samej książce tegoż obiektu.


Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie książki obiektu budowlanego” (Dz. U. 120/2003, poz. 1134) dokładnie określa rodzaj dokumentów - i ilość stron każdego dokumentu - tworzących książkę obiektu budowlanego.

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia  KOB i kto ponosi odpowiedzialność za utrzymanie obiektu?

Odpowiedzialność za właściwe utrzymanie obiektu budowlanego - w myśl art. 61 Prawa budowlanego - ponoszą osoby (fizyczne lub prawne), mające prawo własności lub współwłasności, albo sprawujące w ich imieniu zarząd tym obiektem na mocy odpowiedniej umowy.

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego obejmuje obiekt budowlany, którego projekt jest sprawdzany w myśl art 20, ust. 2 Prawa budowlanego, a nie obejmuje budynków: indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego, letniskowego, i innych obiektów budowlanych wymienionych w art. 29, ust. 1 Prawa budowlanego. Budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (hotele, pensjonaty, sanatoria, restauracje, jadłodajnie, hale produkcyjne, biura) bezwzględnie - na mocy ustawy - podlegają rygorowi prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Kiedy założyć KOB?

Książka obiektu budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania. Książka obiektu budowlanego służy do regularnego dokumentowania wszystkich czynności i decyzji, mających znaczenie dla utrzymania stanu technicznego obiektu budowlanego.