Bezpłatne porady ekspertów
Darmowy ebook
0
79,00
DARMOWY
eBook
Menu_left Menu_right


F_l
znajdź poradę
G_l G_r Szukaj
F_r

Jaki – z punku widzenia inwestora - jest związek przepisów prawa budowlanego z przepisami ochrony środowiska?

 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (art.28), roboty budowlane można rozpocząć odpowiednio na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Budowy nie wymagające pozwolenia na budowę wskazano w art. 29 ust.1. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych wskazanych w art. 29 ust. 2.

Wykaz budów, robót budowlanych wymagających zgłoszeń zawiera art. 30.

Zgodnie z art. 29 ust. 3. pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa (...).

Dla uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 32 ust. 1 musi nastąpić między innymi: przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz uzyskanie przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów w tym w zakresie ochrony środowiska.

Ponadto warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę (art. 35) jest między innymi zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...).

Starając się o zmianę pozwolenia na budowę (art. 36a) pamiętać należy, że powodujące taką konieczność istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest często powiązane ze zmianami zasad korzystania ze środowiska, oddziaływania na nie. Wymaga zatem stosowania przepisów regulujących zasady korzystania ze środowiska w tym ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z Prawem budowlanym (art. 54) do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. W określonych przypadkach (art. 55) należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Wymienione zgłoszenia, decyzje wymagają wcześniej ostatecznego uregulowania spraw związanych z ochroną środowiska. Do eksploatacji obiektu przystąpić powinniśmy z kompletem zgód w tym zakresie.

Pamiętać należy, że przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności (art. 71 ust. 1) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej między innymi warunki ochrony środowiska. Legalizacja takiej zmiany zgłoszeniem lub decyzją o pozwoleniu na budowę wymaga także uregulowań wynikających z przepisów ochrony środowiska.

Zgodnie z ustawą w sprawie wydawania: pozwoleń na budowę, zgłoszeń robót, budowlanych, decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego, projektu zamiennego, decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę, decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, zgłoszeń zmiany użytkowania obiektu budowlanego - są organy administracji budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, jest starosta (art. 82 ust. 2). Wojewoda to organ wyższego stopnia do starosty i organ pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót wskazanych w art. 82 ust. 3.

Zgodnie z art. 83 przyjmowanie zgłoszeń o przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego - należy do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji. Organem wyższego stopnia do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Do właściwości wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako pierwszej instancji należą zadania i kompetencje wynikające z kompetencji wojewody jako organu administracji architektoniczno budowlanej.

Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa (art. 89a) należą sprawy i związane z nimi środki działania określone w Prawie budowlanym, dotyczące obiektów i robót budowlanych zakładów górniczych.