Bezpłatne porady ekspertów
Darmowy ebook
0
79,00
DARMOWY
eBook
Menu_left Menu_right


F_l
znajdź poradę
G_l G_r Szukaj
F_r

Warunki przewożenia środków spożywczych.

 

Transport środków spożywczych jest istotnym elementem całego procesu wytwarzania żywności - przede wszystkim dlatego, że warunki przewozu mają istotny wpływ zarówno na walory smakowe jak i bezpieczeństwo żywności. Aby zapewnić odpowiednią jakość usług transportowych wydano specjalne Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz. U. z dnia 10 lutego 2003 r.)

Specjalne wymagania dla pojemników, zbiorników, transporterów.

Według tego rozporządzenia nie ulega wątpliwości, że żywność podczas transportu musi być odpowiednio chroniona. Ważny jest zarówno wybór środków transportu lub pojemników, który uzależniony jest od właściwości żywności i warunków w jakich powinna być ona transportowana, jak i ich higieniczność. Transportery do transportowania żywności muszą więc być utrzymywane w czystości i dobrym stanie technicznym oraz umożliwić ich czyszczenie i/lub dezynfekcję. Nie mogą służyć do przewozu niczego innego oprócz środków spożywczych, jeśli mogłoby to prowadzić do ich zanieczyszczenia. W przypadku, gdy transportery, czy zbiorniki służą do transportowania innych rzeczy oprócz środków spożywczych, należy zadbać o odpowiednie rozdzielenie tych produktów. Kontenery lub zbiorniki w których przewozi się duże ilości środków spożywczych w postaci płynu, proszku lub granulatu, muszą być oznaczone w widoczny i trwały osób, w jednym lub w kilku językach Wspólnoty, aby wskazać, że są one używane do transportu żywności, lub muszą być oznaczone „tylko dla środków spożywczych”. Aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia niezbędne jest także czyszczenie kontenerów lub transporterów, jeśli były uprzednio użyte do transportu czegoś innego niż środki spożywcze. Jeśli zaistnieje taka potrzeba transportery lub kontenery wykorzystywane do przewożenia środków spożywczych muszą być przystosowane do utrzymania ich właściwej temperatury i zaprojektowane tak, aby umożliwić jej kontrolowanie.


Specjalne wymagania wobec kierowców transportujących żywność oraz odpowiedzialność osób nadzorujących transport.
Specjalnym wymaganiom higienicznym i sposobom postępowania objęci są także kierowcy transportujący żywność. Są oni zobowiązani zachować czystość i higienę osobistą, nosić odpowiednią odzież ochronną, oraz posiadać aktualne książeczki zdrowia. Osoba, która sprawuje nadzór nad przewozem żywności odpowiada m in. za przygotowanie, załadunek i wyładunek środków spożywczych w taki sposób, aby nie nastąpiło pogorszenie ich jakości zdrowotnej, a w szczególności ich zanieczyszczenie. Odpowiada także za przewóz towaru w odpowiedniej dla niej temperaturze. Temperaturę właściwą do przechowywania i przewozu danego rodzaju artykułu określa jego producent. Osoba sprawująca nadzór nad transportem żywności odpowiada także za przygotowanie środka transportu przed załadunkiem i utrzymanie wewnątrz temperatury, właściwej dla danego artykułu. Jest także zobowiązana do każdorazowego odnotowanie wykonania czynności kontrolnych w dokumentacji kontroli sanitarnej środka transportu i obowiązana jest posiadać w/w dokumentację w czasie transportu tych artykułów.

Anna Głodkowska