Bezpłatne porady ekspertów
Darmowy ebook
0
79,00
DARMOWY
eBook
Menu_left Menu_right

Autorzy

 

administracja i sektor publiczny

Maria Borowa - zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu. Z wykształcenia ekonomista. Zmiany sposobu zarządzania urzędem, ukierunkowane na poprawę jakości obsługi klienta oraz wzrost skuteczności organizacji oraz rozwój organizacji uważa za konieczność, jednak w ich wdrażaniu odnajduje również możliwość samorealizacji.

dr inż. Romuald Grocki - Adiunkt w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych we Wrocławiu. Dziekan w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Kryzysowe w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu. W latach 1992 – 1999 Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Michał Kałka - pracownik ds. referatu egzekucji administracyjnej Urzędu Skarbowego w Rawiczu. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W Urzędzie Skarbowym w Rawiczu odpowiedzialny za przeprowadzanie badań sondażowych i ankietowych, co pozwala mu łączyć zainteresowania z wykonywaniem codziennych obowiązków.

Paweł Oracz - ukończył informatykę na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej oraz podyplomowe studium administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 1999 pracuje w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Od dwóch lat koordynuje działania informatyczne w Urzędzie. Obecnie pracuje na stanowisku kierownika Oddziału ds. Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, jest odpowiedzialny m.in. za: koordynowanie działań w zakresie informatyzacji, rozpoznawanie kierunków i tendencji rozwoju technik teleinformatycznych pod kątem ich zastosowania w informatyzacji urzędu.

Dorota Tkacz - aktualnie pełni obowiązki naczelnika Wydziału w Departamencie Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, wieloletni pracownik Urzędu Służby Cywilnej koordynujący realizację projektów wspierających i promujących wysokie standardy jakości obsługi klientów, w tym konkurs na „Najbardziej przyjazny urząd administracji rządowej”. Trener Urzędu Służby Cywilnej realizujący szkolenia z zakresu technik obsługi klientów, proklienckiego podejścia w administracji publicznej, ocen okresowych urzędników służby cywilnej oraz sprawnej komunikacji w urzędzie.

Joanna Wiśniewska-Martynowicz - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Prawa Pracy oraz Menedżera Jakości. Od 1999 r. pracownik Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Obecnie z-ca dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru oraz Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Systemu Zarządzania Jakością.

bezpieczeństwo pracy

Izabela Chlebda – Specjalista ds. BHP w jednej z większych placówek kulturalnych w Poznaniu. W służbie BHP od 14 lat, przeszła wszystkie jej szczeble. Współpracuje z wieloma firmami jako inspektor ds. BHP. Od kwietnia 2003 r. uczestniczy w pracach zespołu ds. BHP przy zarządzie Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność.

Artur Hetmann – oficer pożarnictwa z 15-letnim stażem, absolwent Szkoły Głównej Służby pożarniczej w Warszawie, wykładowca przedmiotu Bezpieczeństwo budynków w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, specjalista ochrony przeciwpożarowej, współorganizator kursów inspektorów ochrony przeciwpożarowej, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, współautor podręcznika „Wybrane elementy bezpieczeństwa pożarowego budynków”.

Jan Kołodziejczyk – kilkanaście lat pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych. Wieloletni dziennikarz i redaktor czasopism związkowych i fachowych, w tym w latach 1991-1999 miesięcznika PIP „Inspektor Pracy”. Wydawca i redaktor kwartalnika „Informator ochrony pracy”. Redaktor serii wydawniczych z dziedziny ochrony pracy, m.in. w budownictwie.

Dariusz Markiewicz – Oficer Państwowej Straży Pożarnej w stopniu kapitana z kilkunastoletnim stażem służby. Wykładowca przedmiotu Podstawy prawa w ochronie przeciwpożarowej, ekspert z zakresu przepisów budowlanych oraz przepisów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na terenie budowy.

Andrzej Skarżyński – Specjalista ds. BHP. Pracuje w jednym z większych zakładów produkcyjnych w Słupsku. Z wykształcenia technik BHP. Od 15 lat w służbie BHP. Współpracuje z wieloma zakładami pracy różnych branż, sprawując w nich funkcje specjalisty. Ukończył kurs pedagogiczny dla osób prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej i oceny ryzyka zawodowego. Jest biegłym sądowym z zakresu BHP.

branża spożywcza

Anna Głodkowska - absolwentka Akademii Rolniczej w Lublinie, Wydział Rolniczy, Kierunek Technologia Żywności. Doktorantka Akademii Rolniczej w Lublinie. Autorka artykułów w czasopismach dla branż spożywczych oraz poradników związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności i higieny w produkcji artykułów spożywczych. Auditor wiodący zintegrowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz systemu zarządzania jakością. Dyrektor ds. wdrożeń i certyfikacji w MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Czynny konsultant i szkoleniowiec branży spożywczej.

Olgierd Głodkowski - absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności Organizacja produkcji. Technolog Żywienia Zbiorowego, wykładowca na Akademii Rolniczej w Lublinie oraz w Wyższej Szkole Zawodowe w Koninie. Doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes Zarządu MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Czynny konsultant w przedsiębiorstwach branży spożywczej oraz auditor wiodący zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, zarządzania jakością i zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Współautor poradników z zakresu systemu zarządzania jakością.

Dorota Idaszak - absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wydziału Żywienia Człowieka, koordynator ds. żywienia w ogólnopolskiej firmie zajmującej się żywieniem zbiorowym, współwłaścicielka firmy z branży spożywczej, auditor wewnętrzny systemu bezpieczeństwa, autorka publikacji z zakresu żywienia.

Eliza Konecka-Matyjek -absolwentka wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, konsultant branży spożywczej oraz auditor wewnętrzny systemu bezpieczeństwa żywności. Współautorka kilkunastu publikacji przeznaczonych dla branży spożywczej. Pracownik Instytutu Żywności i Żywienia.

budownictwo i nieruchomości

Wiesław Bocheńczyk – członek Rady Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, były pracownik Nadzoru Budowlanego, wykładowca i doświadczony prelegent z zakresu Prawa budowlanego oraz utrzymania bezpieczeństwa budynków. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej.

Marcin Krawczyk – absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracował jako asystent w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Kaliszu, ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski, pracownik organów skarbowych, prawnik w poznańskiej kancelarii zajmującej się m.in. rynkiem nieruchomości oraz inwestycjami budowlanymi, współtwórca i prowadzący szkolenia z zakresu prawa, a także autor licznych artykułów prawniczych.

Anna Rothe - z wykształcenia inżynier budownictwa, przez 35 lat pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym w dziale zapobiegawczego nadzoru sanitarnego – 25 lat, gdzie czynnie uczestniczyła w opiniowaniu projektów wymagających uzgodnień pod względem wymogów sanitarno-higienicznych. Od 1995 r. posiada uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie opiniowania dokumentacji. Specjalista w zakresie uzgadniania dokumentacji związanej z opiniowaniem obiektów służby zdrowia. Współorganizator cyklu konferencji zorganizowanych w latach 90-tych przez jedno ze Stowarzyszeń Naczelnej Organizacji Technicznej Oddział w Poznaniu.

Aleksander Szymkowiak - mgr inż. budownictwa, swojej długoletniej praktyce zawodowej w budownictwie był m.in. kierownikiem budowy obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej i gospodarki komunalnej, wicedyrektorem ds. technicznych w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego, dyrektorem Ośrodka Rozwoju Techniki Budownictwa w Centralnym Związku Spółdzielni Budowlanych. Wykłada problematykę procesu technologicznego i organizacyjnego w budownictwie na Wydziale Budownictwa Politechniki Poznańskiej.

Wiesław Wiącek – były Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie, posiadający wiedzę praktyczną nabytą w okresie długoletniej pracy kierowniczej w wykonawstwie, eksploatacji i utrzymaniu obiektów budowlanych oraz doświadczenie w kontroli stosowania prawa materialnego i stosowania procedur w postępowaniu administracyjnym. Autor publikowanych w prasie branżowej artykułów propagujących i interpretujących przepisy Prawa budowlanego.

logistyka i transport

Janusz Muzyczek - autor licznych publikacji z zakresu prawa ruchu drogowego oraz czasu pracy kierowców. Ma wieloletnią praktykę w transporcie drogowym zarówno w firmach przewozowych, jak i w instytucjach kontrolnych. Bardzo dobrze zorientowany w tematyce związanej z kontrolami wykonywanymi przez ITD oraz bieżącymi problemami rynku transportowego. Posiada 20 lat praktyki w transporcie drogowym. W latach 2002–2007 pracował Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego.

Natalia Pawlak - doktorantka na Politechnice Poznańskiej - w Instytucie Inżynierii Zarządzania. Z wykształcenia logistyk. Prowadzi zajęcia związane z szeroko pojętą tematyką transportu i spedycji. Doświadczony ekspert z zakresu prawa transportowego, przewozu towarów niebezpiecznych oraz kontroli ITD. Autorka publikacji związanych z transportem drogowym.

Daniel Woźniak – specjalista z dwudziestoletnią praktyką w transporcie drogowym, początkowo w firmie produkującej pojazdy ciężarowe i autobusy, a następnie w firmie wykonującej krajowy i międzynarodowy transport drogowy. Od 2002 pracownik organów administracji publicznej w dalszym ciągu związany z zagadnieniami transportu drogowego. Aleksander Zalewski - absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, pracował w kilku renomowanych kancelariach prawnych w Poznaniu, ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski, przez kilka lat orzekał w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Obecnie jest doktorantem w Zakładzie Prawa Prasowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i stałym współpracownikiem Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy Spółka komandytowa w Poznaniu, w której kieruje pracami Departamentu Prawa Cywilnego.

ochrona środowiska

Artur Domaszewicz – absolwent Wydziału Chemii o kierunku Ochrona Środowiska na UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w ochronie środowiska, jest również autorem licznych publikacji dotyczących zagadnień prawnych.

Barbara Raczyńska – absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego UAM. Ukończyła studia podyplomowe z ochrony środowiska. Przez wiele lat kierownik Działu Ochrony Środowiska i koordynator ds. ochrony środowiska w firmach produkcyjnych i transportowych. Prowadzi Biuro Usługowe „EKO-BR”, które zajmuje się działalnością w zakresie ochrony środowiska, uzyskiwaniem pozwoleń oraz zezwoleń i in.

Włodzimierz Urbaniak – prof. UAM, dr hab., od 1978 r. pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat zajmuje się problemami związanymi z zagospodarowaniem odpadów. Jako doradca brał udział w pracach Komisji Sejmowej przygotowującej ustawę o odpadach. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Autor i współautor ponad 70 publikacji oraz 46 patentów i zgłoszeń patentowych.

prawo i zarządzanie firmą

Joanna Cyniak - specjalista w Wydziale Koordynacji i Organizacji Badań w Urzędzie Statystycznym w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi. W 2005 r. ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie jakością wg Norm ISO na Wydziale Zarządzania UŁ.

Joanna Gadzialska - absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, auditor wewnętrzny systemu bezpieczeństwa, autorka publikacji z zakresu żywienia. Wieloletni pracownik zakładu branży spożywczej w sektorze gastronomii.

Dariusz Koziański – od 2001 roku właściciel firmy zajmującej się doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w tym prawa cywilnego i prawa pracy. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie kadr, płac oraz tematyki związanej z czasem pracy kierowców, które zdobył podczas wykonywania zawodu głównego księgowego w spółkach prawa handlowego, w tym firmach spedycyjnych.

Ewa Łotyszonok - ukończyła studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Warszawskim, podjęła studia podyplomowe na kierunku Szkolenia i Rozwój w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Wieloletni trener prowadzący szkolenia m.in. na temat ocen okresowych, obsługi klienta w administracji rządowej, zasad dialogu społecznego.

Agnieszka Olbrot-Leśniewska - politolog, od 11 lat pracuje jako dziennikarka, obecnie w miesięczniku „Press”, wcześniej m. in. w „Rzeczpospolitej”.

Jacek Trębecki- wiceprezes agencji public relations PRELITE, adiunkt Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, współpracownik serwisu www.piar.pl.

Aleksander Zamlewski – absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, pracował w kilku renomowanych kancelariach prawnych w Poznaniu, ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski, przez kilka lat orzekał w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Obecnie jest doktorantem w Zakładzie Prawa Prasowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i stałym współpracownikiem Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy Spółka komandytowa w Poznaniu, w której kieruje pracami Departamentu Prawa Cywilnego.

przemysł i technika

Adam Górny - dr inż., pracownik naukowy Zakładu Ergonomii i Inżynierii Jakości Politechniki Poznańskiej; specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych; autor publikacji na temat oceny zgodności, ergonomii i bezpieczeństwa eksploatacji maszyn.

Konsultant Biura Koordynacji Projektu Banku Światowego (1999-2003) w programie lokalnej prewencji i ochrony przeciwpowodziowej. Szef zespołu konsultantów zarządzania kryzysowego w FRDL/USAID (1999 – 2001). Jest autorem licznych publikacji z zakresu zarządzania kryzysowego, analizy i kryteriów ryzyka, zasad opracowywania planów w tym ochrony przeciwpowodziowej, wsparcia logistycznego, organizacji centrów zarządzania kryzysowego, profilaktyki. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych szkoleń, konferencji oraz seminariów poświęconych przeciwdziałaniu zagrożeniom, bezpieczeństwu powodziowemu, systemom ostrzegania i alarmowania.

Współautor publikacji Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce, wydanej przez Wydawnictwo FORUM.

Andrzej Kowerski - mgr inż., ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów. Był członkiem Komitetu Technicznego Jednostki Certyfikacji, zajmował się certyfikacją maszyn budowlanych, w szczególności w zakresie oznaczania znakiem bezpieczeństwa. Aktualnie zajmuje się problematyką oceny zgodności wyrobów, spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w konstrukcjach maszyn i urządzeń technicznych oraz zagadnieniami oceny minimalnych wymagań przy eksploatacji tych maszyn w zakładach pracy.

Stanisław Legutko – prof. dr hab. inż., pracownik naukowo- dydaktyczny Politechniki Poznańskiej oraz Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. W pracy naukowej skupia się głównie na takich dziedzinach, jak technologia i eksploatacja narzędzi skrawających, szczególnie z twardymi cienkimi warstwami, technologia uzębień, podstawy eksploatacji maszyn, nanotechnologia oraz logistyka przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Mateusz Ostapczuk – mgr inż., absolwent Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: kształtowanie jakości produktów przemysłowych. Obecnie słuchacz podyplomowego studium z zakresu Zarządzania Jakością na Politechnice Poznańskiej. Pracuje jako Specjalista ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością w jednej z firm produkcyjnych w Poznaniu.

służba zdrowia i medycyna

Krystyna Brońska - członek Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, przewodnicząca Wielkopolskiego Zespołu Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz kierownik specjalizacji dla pielęgniarek epidemiologicznych w Poznaniu. Starszy Specjalista ds. Przeciwepidemicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Magister pielęgniarstwa, w 1986 roku ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu oraz uzyskała specjalizację I° z higieny i epidemiologii oraz specjalizację II° z higieny. W 2002 roku ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania Jakością w jednostkach Służby Zdrowia.

Adrian Kużdżał - doktor nauk o kulturze fizycznej, fizjoterapeuta i adiunkt w Katedrze Neurologii i Neurochirurgii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Starszy wykładowca w Katedrze Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz kierownik i wykładowca studiów podyplomowych na kierunku Fizjoterapia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. Certyfikowany terapeuta Międzynarodowego Instytutu McKenziego, Międzynarodowego Instytutu Ackermanna, metody PNF, medycyny manualnej i osteopatycznej. Autor i współautor ponad 30 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, a także ponad 20 referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych kongresach naukowych. Członek towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej i Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Współorganizator XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji poświęconego ocenie skuteczności rehabilitacji medycznej opartej na dowodach naukowych. Od 2002 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie rehabilitacji narządu ruchu. Interesuje się w szczególności rehabilitacją dysfunkcji narządów ruchu, terapią manualną, neurologią i neurochirurgią, oraz kinezyterapią neuroortopedyczną.

Agnieszka Luleczka – absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu, magister pielęgniarstwa, specjalista I° w zakresie higieny i epidemiologii. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze nad placówkami lecznictwa stacjonarnego (w tym zagadnieniami dezynfekcji i sterylizacji), w prowadzeniu analiz epidemiologicznych i ocen stanu sanitarnego szpitali, a także opracowywaniu ognisk zakażeń zakładowych.
Obecnie pełni obowiązki kierownika Centralnej Sterylizatorni w Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym UM.

Anna Marczak - absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej w zakresie inżynierii sanitarnej ze specjalnością budownictwo sanitarne. Długoletni pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu (pracowała w Dziale Higieny Komunalnej w nadzorze sanitarnym, a następnie w laboratorium). Od 17 lat jest zatrudniona w Dziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego na stanowisku starszego asystenta, gdzie zajmuje się uzgadnianiem dokumentacji projektowej w zakresie wymogów sanitarno-higienicznych.

Anna Walkowiak – magister pielęgniarstwa, absolwentka wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalista w zakresie higieny i epidemiologii. W latach 1996–1999 zatrudniona na stanowisku młodszego asystenta działu higieny komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, gdzie należała do ścisłej grupy nadzorującej obiekty służby zdrowia. Od roku 2002 asystent ds. epidemiologii, członek Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA.